Χρήσιμες συνδέσεις

Ψηφιακό Σχολείο

Ασκήσεις

Άσκηση 1. σελ. 23

στρώματα, στερεό, λιθόσφαιρα, σεισμός, ηφαίστεια, σεισμοί.

Άσκηση 2. σελ. 23

θρυμματισμός πετρωμάτωναποσάθρωση
μείωση του εδάφουςδιάβρωση
σύγκρουση λιθοσφαιρικών πλακώνσεισμός
διέξοδος μάγματοςηφαίστειο

Άσκηση 3. σελ. 23

     Α Λ Μ Υ Ρ Ο
        Α Ν Ε Μ Ο Σ
Δ Ι Α Β Ρ Ω Σ Η
  Ε Ν Α Π Ο Θ Ε Σ Η

Άσκηση 4. σελ. 23

Άσκηση 5. σελ. 24

Λ Ε Ι Χ Η Ν Ε Σ
Ι Μ Α Λ Α Ϊ Α
Θ Ρ Υ Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο
Ο Ρ Ο Π Ε Δ Ι Ο
Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ
Φ Ρ Α Γ Μ Α
Α Ν Δ Ε Ι Σ
Ι Ν Δ Ι Κ Ο Σ
Ρ Ε Υ Μ Α
Α Ν Α Γ Λ Υ Φ Ο

Δείτε επιπλέον