Χρήσιμες συνδέσεις

Ψηφιακό Σχολείο

Ασκήσεις

Άσκηση 2. σελ. 25

Υ Λ Η
Γ Ε Ω Μ Ο Ρ Φ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ
Ρ Ο Η
Ο Ρ Ι Α
Τ Ο Υ Ν Δ Ρ Α
Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Ο Σ
Π Λ Α Κ Ε Σ
Ο Ρ Ο Σ
Α Β Α Ν Α

Άσκηση 3. σελ. 26

Οφέλη για τον άνθρωπο
Άρδευση, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευση.

Αρνητικές συνέπειες για τη φύση
Αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος, μεταβολή στην χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής.

Σχετικά Άρθρα