Ψηφιακό Σχολείο

Συνδέσεις

Γραμματικό φαινόμενο

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ασκήσεις

Άσκηση 1. σελ. 19

1η κατασκευή

 • Χαράζεται το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ = 4 εκ.
 • Τοποθετείται το μοιρογνωμόνιο στην κορυφή Α και κατασκευάζεται η γωνία Α = 70ο
 • Μετριούνται με το χάρακα 3 εκ. πάνω στην πλευρά ΑΧ και σημειώνεται η κορυφή Δ.
 • Από την κορυφή Δ σχεδιάζεται παράλληλο ευθύγραμμο τμήμα ΔΓ = 4 εκ.
 • Ενώνονται οι κορυφές Β και Γ.

2η κατασκευή

 • Κατασκευάστε ( κατασκευάζουμε ) το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΔΕΖΗ που έχει ΔΕ = 4 εκ. και ΔΗ = 3 εκ.
 • Χαράξτε ( χαράζουμε ) το ευθύγραμμο τμήμα ΔΕ = 4 εκ.
 • Τοποθετήστε ( τοποθετούμε ) το τρίγωνό σας ( μας ) στην κορυφή Δ και σχεδιάστε ( σχεδιάζουμε ) την κάθετο ΔΗ = 3 εκ.
 • Τοποθετήστε ( τοποθετούμε ) το τρίγωνό σας ( μας ) στην κορυφή Η και χαράξτε (χαράζουμε) την κάθετο ΗΖ = 4εκ.
 • Ενώστε ( ενώνουμε τις κορυφές Ε και Ζ.

Άσκηση 2. σελ. 20

 • ΑΔ = τρία εκατοστά και γωνία Α = 70ο
 • Δεύτερο βήμα, τρίτο βήμα, τέταρτο βήμα, πέμπτο βήμα.
ΑριθμοίΑπόλυτα αριθμητικάΤακτικά αριθμητικά
15δεκαπέντεδέκατος πέμπτος
39τριάντα εννιά ( εννέα )τριακοστός ένατος
87ογδόντα επτάογδοηκοστός έβδομος
142εκατόν σαράντα δύοεκατοστός ογδοηκοστός δεύτερος
301τριακόσια ένατριακοσιοστός πρώτος
999εννιακόσια ενενήντα εννέαεννιακοσιοστός ενενηκοστός ένατος

 

Άσκηση 3. σελ. 22

 • ομόκεντροι κύκλοι = ομό + κέντρο = οι κύκλοι που έχουν το ίδιο κέντρο
 • διχοτόμος μιας γωνίας = διχό + τόμος = η ευθεια που χωρίζει μία γωνία σε δύο ίσα μέρη
 • ισόπλευρο τρίγωνο = ίσο + πλευρές = το ρίγωνο που και οι τρεις πλευρές του είναι ίσες
 • οξυγώνιο τρίγωνο = οξύ + τρίγωνο = το τρίγωνο που όλες οι γωνίες του είναι οξείες
 • τετράπλευρο σχήμα = τέσσερις πλευρές = το σχήμα που έχει τέσσερις πλευρές
 • περίμετρος = περί + μέτρο = η γραμμή που περιβάλλει ένα σχήμα
 • συμμετρία = συν + μέτρο = η αρμονία που πηγάζει από κανονικές αναλογίες
 • διάμετρος = διά + μέτρο = η ευθεία που περνάει από το κέντρο ενός κύκλου και ενώνει δύο σημεία της περιφέρειάς του

Άσκηση 4. σελ. 24

επιβάλλει, καταβάλλουν, προσβάλλουν, μεταβάλει, συμβάλει, υπερβάλουν, παραβάλλουν.

Δείτε επιπλέον